การวางผัง โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป

การวางผัง

การวางผัง โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป

คือ การกำหนด ตำแหน่ง และ ขอบเขตของอาคารที่จะก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบแปลนก่อสร้าง ที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานราชการแล้วเพื่อให้เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ วิศวกร และ ผู้รับเหมาได้มีความเข้าใจตรงกัน

โดยการวางผังอาคารโกดัง โรงงาน จะทำหลังจากที่เจ้าของอาคารได้ดำเนินการ การถมดิน การปรับหน้าดิน การบดอัดดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ พื้นที่หน้าดิน

มีการปรับแต่ง พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง การวางผังอาคาร เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะ การวางผัง เป็นตัวกำหนดอาณาเขต กำหนดตำแหน่งของอาคาร ตำแหน่งของเสาเข็ม ตำแหน่งฐานราก ตำแหน่งตอม่อคานคอดิน พื้นคอนกรีต รวมถึงโครงสร้างของอาคาร

การวางผังอาคาร ควรจะมีการควบคุมให้ได้มาตรฐานมีการวัดระยะอาคารได้โดยละเอียดวัดระยะได้ฉาก ตามหลักวิศวกรรม ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างอาคารในขั้นตอนต่อๆ ไป เป็นไปอย่างถูกต้องอาคารมีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน แต่ถ้าการวางผังอาคารที่ไม่ใส่ใจในรายละเอียด

มีการวัดระยะผิด อาจทำให้ระยะห่างระหว่างอาคาร และ เสา ผิดจากแบบแปลนก่อสร้างซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง และ ความแข็งแรงของอาคาร

ผังโกดัง
ผังโรงงาน

ขั้นตอนการวางผัง โกดังสำเร็จรูป

👷‍♂️มีดังนี้

1️⃣ตรวจสอบตำแหน่งหมุดของแปลงที่ดินว่าจำนวนหมุดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

2️⃣ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลน เช่น ตรวจสอบแนวขนานของตัวอาคารเดิมหรือแนวกำแพง ที่จะใช้เป็นแนวขึ้นผังอาคารว่าถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่

3️⃣ทำกรอบรูปทรงของตัวอาคารเพื่อแสดงตำแหน่งอาคารตามระยะแบบวางผังเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ และ อนุมัติว่าตำแหน่งอาคารมีความถูกต้องก่อนที่จะทำการวางหมุดจริง

4️⃣วางตำแหน่งหมุดเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบฐานราก และต้องได้ฉาก

5️⃣กำหนด ระดับดิน+0.00 เมตรของอาคาร เพื่อเป็นระดับอ้างอิงในการตอกเสาเข็ม ปกติจใช้ระดับถนนเป็นระดับอ้างอิง คือระดับ +0.00 เมตร

6️⃣ปักหมุด ตำแหน่งเสาเข็มกรณีที่มีเสาเข็มหลายขนาดจะต้องแยกทำเครื่องหมายสีหมุดให้ชัดเจน( เสาเข็ม 1 ขนาด ต่อ 1 สี )

7️⃣หมุดกำหนดตำแหน่งเสาเข็มควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรตอกให้เสมอพื้นแน่นหนาแข็งแรง

8️⃣ตอกตะปูลงหมุดที่ตอกไว้เพื่อกำหนดศูนย์กลางเสาเข็ม

9️⃣กำหนดหมุด 2 แนว( 1 มุมฉาก)สำหรับอ้างอิงการขึ้นผังอาคารทั้งสองแนว (X,Y)อย่างน้อยด้านละหนึ่งจุด

🔟ก่อนทำการตอกเสาเข็มจะต้องมีการตรวจสอบการวางlay-out ก่อนทุกครั้ง ให้ติดป้ายแสดงตำแหน่งกริดไลน์ A,B,C, 1,2,3 เพื่อบ่งบอกตำแหน่งกริดไลน์ตำแหน่งเสาให้ชัดเจน


ผังโกดังสำเร็จรูป

วางผังโกดังสำเร็จรูป

ผังโรงงานสำเร็จรูป

วางผัง โกดังสำเร็จรูป

การวางผัง การส่องกล้อง

การวางผัง โกดัง โรงงาน คลังสินค้า

👷‍♂️รับเหมาก่อสร้าง โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า

☎โทร.087-892-3220

📲Line ID : @kodanghappy

▶YouTube Iบอยบ้านน๊อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป

💻www.Kodanghappy.com


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *