การขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง อาคาร โรงงาน ต้องทำอย่าไร

ขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังสินค้า


ขออนุญาตก่อสร้างโกดัง หรือ อาคาร หลายคนกังวลเรื่องความยุ่งยาก ในการเตรียมเอกสารต่างๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทาง Kodanghappy.com จึงได้ทำบทความนี้ขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารและการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และประหยัดเวลาในการยื่นเรื่องกับเจ้าพนักงานของรัฐ

การขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง โรงงาน อาคาร

กรณีที่โกดังมีระยะห่างของช่วงเสาไม่เกิน 10 เมตร หรือ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น ให้ดำเนินการติดต่อที่ สำนักงานเขตท้องถิ่

กรณีที่โกดังมีระยะห่างของช่วงเสาเกิน 10 เมตร หรือ อาคารที่มีความสูงเกิน 4 ชั้น ให้ดำเนินการติดต่อที่ กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา


ขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังสินค้า

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง โรงงาน อาคาร คลังเก็บสินค้า

ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.๑)

ขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังสินค้า

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1.แบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (แบบ ข.๑)

2.สำเนาบัตรประชาชน

2.1 สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ขอ อนุญาต จำนวน 1 ชุด

2.2 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาโฉนดที่ดิน ที่ทำการก่อสร้าง (ขนาดเท่าตัวจริง) จำนวน 2 ชุด

4.แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแปลน (ต้องมีลายเซ็นต์ของสถาปนิกและวิศวกร) จำนวน 5 ชุด

4.1 รายการประกอบแบบ

4.2 แผนที่สังเขป

4.3 รูปแปลนพื้น

4.4 รูปด้าน 4 ด้าน

4.5 รูปตัด 2 ด้าน

4.6 รูปโครงสร้างหลังคา

4.7 รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก

4.8 รูปขยายส่วนต่างๆของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)

4.9 รูปแปลนไฟฟ้า,สุขาภิบาล

4.10 รายการคำนวน

5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรมควบคุม”

6.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรม”

7.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”(กรณีเข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)

8.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”

9.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

10.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เช็นติเมตร)

11.ในกรณีที่เป็นตึกแถวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น หรือตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป หรืออาคารประเภทบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ ต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ วิศวกร และ สถาปนิก ควบคุม (แนบ น.๔)

***หมายเหต***

ในกรณีที่(ผู้ขอยื่น)อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในนามห้างหุ้นส่วน บริษัท ให้ประทับตราห้างหรือบริษัทด้วยและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน


เมื่อยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่

-ตรวจเอกสารที่ยื่นคำขอไว้

-ออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง

หากถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตให้ภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตดังนี้

-ยื่นขอรับใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

-ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑)


ขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังสินค้า

ขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังสินค้า

รับสร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า ระบบสำเร็จรูป ติดตั้งเร็ว มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยวิศวกร รับประกันโครงสร้าง10ปี

สนใจสร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังเก็บสินค้า

ติดต่อ

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : @kodanghappy (มี@นำหน้าด้วยนะครับ)

www.Kodanghappy.com

YouTube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป


รับสร้างโรงงานเสร็จเร็วภายใน 30 วัน สร้างโกดัง สร้างโรงงาน ระบบโกดังสำเร็จรูป โครงสร้างเหล็ก การออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ราคาถูก แนะนำ Pantip โทร.087-892-3220

สร้างโกดังราคาถูก โกดังและอาคารสำเร็จรูปสำหรับใช้งานต่างๆ

โกดังสินค้า โรงสีข้าว โรงจอดรถ โรงเรือนเพาะปลูก สินค้าเกษตร โครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป ตลาดนัด ตลาดสด สนามกีฬา สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล ฟาร์มปศุสัตว์ ศูนย์ขนส่งสินค้า อู่ซ่อมรถ โชร์รูมสินค้า ลานอเนกประสงค์ โกดังเก็บสินค้า สร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า ทุกอย่างสร้างด้วยระบบโกดังสำเร็จรูป

ทำไมต้อง Happy warehouse

 สร้างโกดังสำเร็จรูป กับเรา Happy Warehouse คุณมั่นใจได้

1. ติดตั้งรวดเร็วมีการวางแผนงานล่วงหน้า และติดตั้งด้วยนวัตกรรมใหม่ระบบน๊อคดาวน์

2. ควบคุมงบประมาณไม่บานปลายสามารถปรับรูปแบบได้ความต้องการการใช้งาน

3. ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมมีทีมงานและระบบคำนวณโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม

4. นวัตกรรมใหม่ เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้นวัตกรรมใหม่ระบบนีอคดาวน์ ด้วย BOLT

5. ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สามารถประยุกต์ให้งานร่วมกับงานก่อ ฉาบปูน และผนังสำเร็จรูป EPS (ISO Wall) ทั่วไปได้

6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้งโครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามขนาดที่ต้องการช่วยลดปริมาณของวัสดุเหลือทิ้ง ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและก่อสร้าง

7.รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

ติดต่อ

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : @kodanghappy

www.Kodanghappy.com

โกดัง คลังเก็บสินค้าสำเร็จรูป โกดังราคาถูก รับสร้างคลังสินค้า Happywarehouse warehouse แวร์เฮ้าส์ โกดังไร้เสากลาง โกดังสร้างไว เหล็กไวด์แฟรงค์ รับ สร้าง โกดัง โรงงาน  โรงงานขนาดเล็ก สร้างโกดังด้วยตัวเอง สำนักงานชั้นสอง สำนักงานสองชั้น อาคารสองชั้น รับสร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงานราคาถูก รับสร้างคลังสินค้าราคาถูก

#บอยโกดังสำเร็จรูป #บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป #แปผนังแปหลังคาโกดัง #สร้างโกดังราคาถูกคุณภาพดี  #สร้างโรงงานราคาถูกคุณภาพดี #สร้างคลังสินค้าราคาถูกคุณภาพดี #รับสร้างโกดัง  #รับสร้างโรงงาน  #รับสร้างอาคาร  #รับสร้างคลังเก็บสินค้า #โกดังสำเร็จรูป #สร้างโกดังเช่า #เช่าโกดัง #โกดังให้เช่า #ให้เช่าโกดัง #โกดังเช่าราคาถูก #warehouse #Happywarehouse #Home #House #Knockdown #Knockdownhome #Knockdownhouee #prefab #รับสร้างโกดังสำเร็จรูป #สร้างโกดังสำเร็จรูป #สร้างบ้านสำเร็จรูป #สร้างบ้านน็อคดาวน์ราคาถูก #สร้างบ้านราคาถูก #รับสร้างบ้านราคาถูก #แบบบ้านราคาถูก #แบบบ้านแบบโกดัง #แบบบ้าน #แบบโกดัง #แบบโรงงาน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *