พื้นฐานราก ฐานรากแผ่ หรือ พื้นฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

พื้นฐานราก เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้โครงสร้างของ โกดัง อาคาร มีความแข็งแรง เป็นส่วนแรกของโครงสร้าง โกดังสำเร็จรูป ที่เราให้ความสำคัญ พื้นฐานราก เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทังหมดของ โกดัง อาคาร และยังรับแรงต่างๆที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้น ก่อนที่จะ สร้างโกดัง สร้างอาคาร ควรให้ความสำคัญกับฐานรากเป็นสิ่งแรกของการก่อสร้าง

ฐานราก หรือที่ช่างนิยมเรียกกันว่า ฟุตติ้ง (Footing) คือโครงสร้างที่อยู่ได้ผิวดิน ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาแล้วถ่ายลงสู่ดิน

ฐานรากถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ชนิด คือ

1. ฐานรากตื้น (Shallow Foundation ) หรือ แบบไม่มีเสาเข็มรองรับ โดยฐานรากวางอยู่บนชั้นดินโดยตรง เหมาะกับสภาพพื้นดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และ กับสภาพพื้นดินทร่ตอกเสาเข็มไม่ลง เช่น พื้นที่ลูกรัง พื้นที่ภูเขา

2.ฐานรากลึก ( Deep Foundation ) หรือ แบบมีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินที่รับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ในระดับลึก เหมาะกับการก่อสร้างบนดินอ่อน


ในการทำฐานราก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เริ่มจาก

1.การตัดสินใจเลือกใช้ฐานราก ตามสภาพของดิน

-ฐานรากตื้น (ฐานรากวางบนพื้นดิน)

-ฐานรากลึก (ฐานรากวางบนเสาเข็ม)

2.ควรเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตามแบบ วิศกร อย่างเคร่งครัด ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำฐานราก ต้องใช้ปูนโครงสร้าง ( Portland Cement ) ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าปูนฉาบ

เพราะหากฐานรากทรุดตัวแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวบ้าน หรือ อาคาร และ ยากต่อการแก้ไข


ขั้นตอนในการทำฐานรากตื้น ( ฐานรากวางบนพื้นดิน หรือ ฐานรากแผ่ )

1.เตรียมหลุมสำหรับทำฐานราก หลุมนี้จะลึกประมาณ 1.5-2 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นดินที่เราขุด สามารถแบกรับน้ำหนับรรทุกได้หรือยัง หลังจากนั้นตกแต่งหลุมให้ได้ขนาดตามที่ตองการ

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

2.นำทรายมารองพื้นหลุม สูงประมาณ 10 เซ็นติเมตร แล้วบดอัดให้แน่น วิธีการบดอัดทรายให้แน่นนั้น จะต้องใส่ทรายลงไปในหลุม ทีละน้อยๆ และลดน้ำตามพอให้ชุ่ม และบดอัดตาม

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

3.นำแบบที่เตรียมไว้ลงหลุม จัดระดับให้ได้ฉาก และแนวดิ่ง

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

4.เทลีน หรือ เทปูนหยาบลงในแบบเพื่อทำพื้นของฐานราก สูงประมาณ 5 เซ็นติเมตร

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

5.นำตะแกรง หรือ ตะกร้อ วางบนพื้นที่เทไว้ หนุนรองด้วย ลูกปูน สูง 5 เซ็นติเมตรเพื่อจะให้คอนกรีต ห่อหุ้มตะแกรง

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

6.นำเหล็กเสาลงไปผูกกับตะแกรง ผูกตีนกาเสาให้เชื่อมต่อกับตะแกรง

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

7.เริ่มเทคอนกรีต กำลังอัด 240 เป็นอย่างน้อย

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

8.หลังจากนั้นเริ่มทำเสาตอหม้อ

8.1 ทำควาสะอาดพื้น

8.2 ทำการเจาะพื้นออกบางส่วน เพื่อเอาเนื้อคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานออกไป(คอนกรีตที่มีโคลน หรือ มีวัสดุปนอยู่กับเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการเท)

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

9.เข้าแบบเสาตอหม้อ จัดเสาให้ได้ระดับ

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

10.เทคอนกรีตลงแบบเสา ระวังอย่าให้เกิดโพรง หรือ ช่องว่างในเนื้อคอนกรีต

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก


ฐานรากแผ่ที่เสร็จสมบูรณ์

พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก
พื้นฐานรากในการสร้างโกดังสำเร็จรูป ฐานรากแผ่หรือฐานรากตื้น ฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

สนใจ สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

ติดต่อ โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : k_wongkham

www.Kodanghappy.com

YouTube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *