สร้างโกดัง สำเร็จรูป ต้องรู้กฎหมายใดบ้าง

โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง 10ปี

สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างอาคาร คลังเก็บสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

www.Kodanghappy.com

Youtube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : k_wongkham

ข้อกฎหมายสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาต สร้าง โกดัง สำเร็จรูป อาคาร โรงงาน

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ สร้าง อาคาร โกดัง โรงงาน ให้ผ่านโดยไม่เกิดปัญหา ในการยื่นขออนุญาต สร้าง และ ขออนุญาตอื่นๆ จำเป็นต้องรู้กฎหมาย หลักที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ โกดัง อาคาร โรงงาน ซึ่งเราได้สรุป ไว้ให้เข้าใจง่ายๆ และเป็นข้อมูล ในการให้คำแนะนำ ลูกค้าของเรา และผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้าง โกดัง โรงงาน อาคาร คลังเก็บสินค้า รวมทั้ง โกดังให้เช่า

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ต้องทราบก่อนว่าโรงงานที่จะสร้างเป็นโรงงานประเภทใด

-ประเภทที่ 1 : ประกอบกิจการได้ทันที

-ประเภทที่ 2 : ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ

-ประเภทที่ 3 : ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการหรือใบ รง.4 (ขออนุญาตอุตสาหกรรมจังหวัดและมีเอกสารบางส่วนต้องประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่)

โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง 10ปี

เมื่อทราบว่า โรงงาน ที่จะสร้างเป็น โรงงาน ประเภทใดแล้วจึงจะพิจารณา ข้อกฎหมายอื่นต่อไป

เริ่มจากข้อบัญญัติ เทศบัญญัติของท้องถิ่น การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย (จาก พรบ.สาธารณสุข 2535 **เน้นมาก) บางโครงการขออนุญาตไม่ได้ตั้งแต่ พรบ.นี้แล้ว อย่าเห็นว่าไม่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ สถานที่ก่อสร้าง ต้องอยู่ห่างจากชุมชน 100 เมตร เป็นต้น ซึ่งพนักงานท้องถิ่น จะพิจารณาควบคู่ไปกับ พรบ.สาธารสุข พ.ศ.2535 หากต้องมีการจัดทำ EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ การทำรายงานวิเคระห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ ผลกระทบ ทั้งทางบวก และ ทางลบ จากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการ ป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจ พัฒนาโครงการ โดยชุมชนต้องผ่านการเห็นชอบด้วย และต้องทำ EIA โดยภาครัฐเท่านั้น

โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง 10ปี

แล้วมาพิจารณา ในส่วนของ พรบ.ผังเมือง (ของพื้นที่นั้นๆ) ซึ่งต้องพิจารณา ควบคู่ไปกับ ข้อบัญญัติ หรือ เทศบัญญัติของท้องถิ่น หากในผังเมืองห้ามตั้ง อาคาร โรงงาน ประเภทที่จะสร้างก็จบ ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มไม่สามารถ ขออนุญาตสร้างได้ ซึ่งก็ต้องพิจารณาประกอบกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


พระราชบัญญัติ ผังเมือง

จะกำหนด เพื่อ กำหนดแนวทางการพัฒนา เมืองในอนาคต และ กำหนดแนวทางดังกล่าว ยังต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการแบ่งเป็นโซน ที่ใช้สีต่างๆกำหนด และจะมีการปรับปรุง แก้ไขตามประกาศผังเมือง ของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาประเทศเป็นต้น


พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง 10ปี

กฎหมายควบคุม อาคาร เป็นกฎหมายมหาชน ที่มุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของคนส่วนใหญ่ และสั่งคม โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับ การปลูกสร้าง อาคาร โกดัง โรงงาน โดยกำหนดขนาด ประเภท และชนิด อาคาร โรงงาน โกดัง อัตราส่วนต่อพื้นที่ ระยะร่น ระยะห่าง จากถนนสาธารณะ ระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของชุมชน

หากสามารถ ทำตามเงื่อนไขได้ ตาม พระราชบัญญัติ ผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น พระราชบัญญัติ สาธารณะสุข พ.ศ.2535 และได้จัดทำ EIA ผ่านแล้ว จึงทำเรื่อง ขออนุญาต ก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในส่วนนี้ อาจต้องประสานขออนุญาตทั้ง อุตสาหกรรมและท้องถิ่นไปพร้อมกัน ในการจัดตั้งโรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร โรงงาน โกดัง ได้ และเริ่มวางแผน การก่อสร้าง และ วางแผนด้านงบประมาณก่อสร้างได้ทันที โดยไม่มีปัญหาใดๆภายหลัง

โกดัง สำเร็จรูป Happy warehouse เน้นให้คำปรึกษา กับลูกค้า และ ผู้ประกอบการ ที่สร้าง โกดัง สำเร็จรูป โรงงาน อาคาร คลังเก็บสินค้า และโกดังให้เช่า ให้เข้าใจกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ก่อนจะตัดสินใจลงทุนก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายที่ดีงาม

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *