พื้นฐานราก ฐานรากแผ่ หรือ พื้นฐานรากตื้น (Shallow Foundation)

พื้นฐานราก เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้โครงสร้างของ โกดัง อาคาร มีความแข็งแรง เป็นส่วนแรกของโครงสร้าง โกดังสำเร็จรูป ที่เราให้ความสำคัญ พื้นฐานราก เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทังหมดของ โกดัง อาคาร และยังรับแรงต่างๆที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้น ก่อนที่จะ สร้างโกดัง สร้างอาคาร ควรให้ความสำคัญกับฐานรากเป็นสิ่งแรกของการก่อสร้าง ฐานราก หรือที่ช่างนิยมเรียกกันว่า ฟุตติ้ง […]